Skip links

Kolumni varhaiskasvatuksen tilasta Keski-Uusimaa lehdessä 30.1.2023

Liian moni lapsi on uhri varhaiskasvatuksen säästötoimenpiteille ja huonolle johtamiselle

Asioista täytyy puhua suoraan: tutki­musten mukaan melkein kaikki las­tenhoitajat harkitsevat alanvaihtoa. Kriisejä on tällä hetkellä lähes joka alalla ja varhaiskasvatuksen hätätila on vain yksi niistä. On vain ajan ky­symys, milloin jotain oikeasti vakavaa sattuu. Emme me voi jäädä odottamaan, vaan on toimit­tava ennaltaehkäisevästi.

Kentältä saamani viestien määrä on valtava ja niis­sä toistuvat samat laaja­alaiset ongelmat: yksin ole­minen ryhmän kanssa, henkilökuntavajeen salailu, epärealistiset vaatimukset johdolta, väkivaltatilan­teet, ryhmien rakenne (esimerkiksi valtava määrä eri kulttuureja) ja ylisuuret koot, palkankorotusten puuttuminen koulutuksista huolimatta, avustajien huutava tarve ja vaaratilanteiden määrän runsas kasvu.

Työkuormituksen kasvaminen on seurasta henki­löstövajeesta ja huonosta johtamisesta. Jos ei ole mahdollisuutta syödä, juoda tai käydä ves­sassa työpäivän aikana, ei työolot ole inhimilliset. Samalla ylhäältä valuu lisää paperilla hienoilta näyt­täviä vaatimuksia, mitkä on kuitenkin mahdoton toteuttaa. Tilannetta ei auta se tosiasia, että varhaiskasvatuk­sen työntekijöistä moni ei uskalla ilmoittaa lasten­hoitoon liittyvistä epäkohdista, koska pelkää niistä koituvan seurauksia itselleen.

Henkilövajetta koitetaan palkata vaihtuvilla sijaisil­la, vaikka useiden arvioiden mukaan vuokratyön hinta on ainakin kaksinkertainen verrattuna oman työntekijän palkkaamiseen. Aivojen kehityksen näkökulmasta ennen kouluikää tapahtuu valtavasti, sekä hyvässä että huonossa. Se mitä tapahtuu tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa on myrkkyä lapsen kehitykselle: jatkuva henkilös­töpula, turvattomuus, jatkuvasti vaihtuvat aikuiset ja ylisuuret ryhmät vain muutaman mainitakseni.

Nykyisen hallituksen päätös laskea varhaiskasva­tuksen maksuja lisää entisestään lasten määrää päi­väkodeissa mikä on tässä tilanteessa käsittämätön ratkaisu räjäyttäen ongelman käsiin. Helpotusta tilanteeseen tulisi hakea lainsäädän­tömuutosten kautta, koulutuspaikkoja lisäämällä, palkkausta ja johtamista parantamalla. Henkilökunta on uupunutta ja tämä heijastuu myös alan houkuttelevuuden heikentymisenä. Varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen hakija­määrät ovat vähentyneet radikaalisti. Vuonna 2021 oli lähes 5 000 hakijaa, mutta tänä vuonna enää al­le 2 500.

Surullisinta tilanteessa on, että varhaiskasvatuksen ongelmista maksavat tulevaisuutemme eli lapset. Koulutus on investointi. Siksi varhaiskasvatuksen tai koulutuksen rahoitusta ei pidä käsitellä kulueränä vaan sijoituksena mikä maksaa itsensä aina takaisin.